van ontwerp via ontwikkeling naar competentie
privacy-beleid

GHvernuft

Algemene voorwaarden

versie 19-1-2007 21:40:20
voor leveringen van Greald Henstra Vernuft
 1. Algemeen

  Greald Henstra Vernuft, verder aan te duiden met GHV, is de eenmanszaak van ir G.Henstra, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Groningen onder nummer 04066591.
 2. Onder de capaciteit van GHV wordt begrepen het beslag op tijd, kennis, vaardigheden, rechten, middelen en al het andere waar GHV over kan beschikken.
 3. Een afnemer is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich gebonden heeft dan wel voornemens is al dan niet tegen betaling GHV-producten te betrekken, of deze zodoende heeft betrokken.
 4. GHV-producten zijn goederen, zaken, adviezen, diensten, rechten en al het andere dat GHV tegen vergoeding levert, geleverd heeft of voornemens is te leveren.
 5. Inspanningen zijn alle vormen van inzet van capaciteit van GHV, zonder enige resultaatverplichting, waartoe opdracht is gegeven of die door GHV uit anderen hoofde worden verricht dan wel behoren te worden verricht, een en ander in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend de inspanningen zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.
 6. Bescheiden zijn alle door afnemer en GHV wederzijds ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, en onstoffelijke informatie alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door afnemer of door GHV vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, en onstoffelijke informatie.

  Toepasselijkheid

 7. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle GHV-producten en alle overeenkomsten tot levering welke door GHV worden aangegaan, behoudens afwijkingen van deze voorwaarden welke door GHV uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.
 8. Aan de algemene voorwaarden van afnemer komt voor de met GHV aangegane overeenkomsten slechts werking toe voorzover deze niet in strijd zijn met onderhavige voorwaarden.
 9. Iedere overeenkomst tussen GHV en afnemer waarin niet alle strijdigheden met onderhavige voorwaarden zijn geregeld is nietig.
 10. Van toepassing is steeds de laatste geldige versie van deze algemene voorwaarden op het moment van totstandkomen van de overeenkomst.

  Aanvang en duur van overeenkomst

 11. Aanbiedingen van GHV zijn vrijblijvend en exclusief omzetbelasting. De overeenkomst gaat in en wordt bindend op het moment van aanvaarding van de opdracht door GHV op voorwaarden als genoemd in de opdrachtbevestiging. Zonder opdrachtbevestiging gelden de voorwaarden uit de aanbieding.
 12. De opdracht kan worden beschouwd door GHV te zijn aanvaard op het moment waarop GHV met de uitvoering van de opdracht feitelijk is aangevangen.
 13. De duur van een overeenkomst bedraagt 1 (één) factuurperiode. Totdat de eventueel overeengekomen einddatum, opleverdatum of doelstelling in het algemeen is bereikt wordt telkens, bij gelegenheid van overdracht van het geleverde, een nieuwe overeenkomst aangegaan, indien bij stilzwijgen op gelijkblijvende voorwaarden.
 14. De verplichtingen van GHV voortkomend uit een overeenkomst kunnen komen te vervallen als een factuur betreffende een eerdere overeenkomst met afnemer niet binnen de desbetreffende betalingstermijn volledig is of wordt voldaan.
 15. Een factuurperiode duurt, tenzij anders geldt of is overeengekomen, 31 (éénendertig) dagen; een betalingstermijn duurt 14 (veertien) dagen.

  Uitvoering opdracht

 16. GHV bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.
 17. Indien tijdens de opdracht inspanningen zijn geleverd ten behoeve van het beroep, bedrijf of bestuur van afnemer, welke niet vallen onder de inspanningen zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen, betreffend tussentijds overleg van afnemer met GHV, in de administratie van GHV het vermoeden ontleend dat deze inspanningen in incidentele opdracht van afnemer zijn geleverd.

  Terbeschikkingstelling van informatie en middelen door de afnemer

 18. De afnemer kan uitvoering van opdrachten door GHV richting geven aan de hand van geldige aanwijzingen van de afnemer, zoals specificaties, randvoorwaarden, doelstellingen en dergelijke.
 19. Aanwijzingen van afnemer zijn slechts geldig indien zij op een redelijke termijn vooraf schriftelijk aan GHV zijn overgedragen en met GHV overeengekomen zijn.
 20. De risico's die eventuele interpretatieverschillen omtrent de aanwijzingen van de afnemer of eigen invullingen door GHV van lacunes in de aanwijzingen van de afnemer met zich meebrengen komen geheel voor rekening van de afnemer.
 21. Kosten van middelen, die ten behoeve van de uitvoering van de opdracht door of in opdracht van GHV zijn aangewend en die niet kosteloos door afnemer aan GHV ter beschikking zijn gesteld, worden aan afnemer in rekening gebracht.

  Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

 22. GHV heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan afnemer, te laten verrichten door derden.

  Geheimhouding en exclusiviteit

 23. GHV verplicht zich, onder voorbehoud van bescherming van eigen rechten, tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle bescheiden die GHV door afnemer ter beschikking zijn gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten, die als vertrouwelijk van aard zijn aangemerkt dan wel geacht kunnen worden vertrouwelijk te zijn.
 24. In geval GHV derden betrekt bij de uitvoering van de opdracht verplicht GHV zich om er zorg voor te dragen deze derden in staat te stellen geheimhouding met afnemer overeen te komen.
 25. De aansprakelijkheid van GHV voor schade bij afnemer die ontstaat indien door aantoonbare schuld of nalatigheid van GHV vertrouwelijke bescheiden in verkeerde handen of in de openbaarheid terechtkomen, beperkt zich tot een maximum. Dit maximum bedraagt nihil tenzij dit voorafgaand aan de aanvang van de overeenkomst van de opdracht is vastgesteld en schriftelijk met GHV overeengekomen.
 26. GHV is gerechtigd de bescheiden, voor zover niet te herleiden tot individuele afnemers, aan te wenden voor statistische, vergelijkende of wetenschappelijke doelen.

  Intellectueel eigendom

 27. GHV behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt, heeft gebruikt of die ontstaan of ontstaan zijn in het kader van de uitvoering van de opdracht.
 28. GHV kan licentie verlenen aan afnemers, voor rechten waar GHV aanspraak op maakt, voor de duur van één licentieperiode, tegen een overeengekomen licentievergoeding. Totdat de overeengekomen looptijd of de geldigheidsduur van het desbetreffende rechten is verstreken wordt telkens, bij gelegenheid van overdracht van de licentie, een nieuwe overeenkomst aangegaan, indien bij stilzwijgen op gelijkblijvende voorwaarden.
 29. Slechts gedurende één onderzoeksperiode na sluiting van de eerste overeenkomst met betrekking tot een bepaald recht waar GHV aanspraak op maakt kan de afnemer, op grond van aangetoonde of aantoonbare of waarschijnlijke nietigheid van het desbetreffende recht, de overeenkomst tot licentie ontbinden, en de desbetreffende reeds betaalde licentievergoeding opeisen.
 30. Een licentieperiode is de factuurperiode van een overeenkomst tot licentie en duurt 1 jaar. Een onderzoeksperiode duurt 92 dagen.
 31. afnemer is gehouden tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle bescheiden die afnemer door GHV ter beschikking zijn gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten, die als vertrouwelijk van aard zijn aangemerkt dan wel geacht kunnen worden vertrouwelijk te zijn.
 32. De verantwoordelijkheid van afnemer voor geheimhouding, betreffende alle bescheiden die afnemer door GHV ter beschikking zijn gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten, die als vertrouwelijk van aard zijn aangemerkt dan wel geacht kunnen worden vertrouwelijk te zijn, reikt ook tot derden die afnemer bij de uitvoering van de opdracht heeft betrokken.
 33. Indien door schuld of nalatigheid van afnemer of van derden die afnemer bij de uitvoering van de opdracht heeft betrokken vertrouwelijke bescheiden in verkeerde handen of in de openbaarheid terechtkomen kan GHV afnemer aansprakelijk stellen voor alle schade, waaronder vervolg- en vermogensschade.

  Overmacht

 34. Tekortkomingen van GHV in de nakoming van de overeenkomst met afnemer kunnen niet aan GHV worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan schuld van GHV en noch krachtens de wet, noch in de overeenkomst met afnemer noch in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van GHV komen.

  Honorarium en facturering

 35. Het honorarium van GHV is het geldbedrag van vergoeding voor inzet van capaciteit van GHV.
 36. Het honorarium van GHV is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de tarieven van GHV en is verschuldigd naarmate door GHV inspanningen ten behoeve van afnemer zijn verricht.
 37. Het factuurbedrag bestaat uit het honorarium van GHV, vermeerderd met kosten, verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, alsmede licentievergoedingen en andere overeengekomen bedragen. Het factuurbedrag wordt inclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting iedere factuurperiode aan afnemer in de vorm van een factuur in rekening gebracht.

  Betaling

 38. afnemer dient het factuurbedrag binnen de betalingstermijn te betalen, in gefactureerde valuta, door middel van storting ten gunste van een door GHV aan te wijzen bank- of girorekening, zonder enig recht op korting of schuldvergelijk.
 39. Van een niet tijdig volledig betaalde factuur kan zonder nadere sommatie vanaf de vervaldag het verschuldigde bedrag met de wettelijke rente worden verhoogd, tot op de datum van volledige voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten die GHV heeft.
 40. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering op afnemer zijn voor rekening van de afnemer.

  Reclame

 41. Door geheel of gedeeltelijk aan een factuur te voldoen, of deze goed te keuren stemt afnemer in met het desbetreffende geleverde, waaronder door GHV verrichte inspanningen en resultaten ervan, en is de overdracht van eigendom ervan of van eruit voortvloeiende rechten geschied.
 42. Een geleverd GHV-product of een door GHV verrichte inspanning en resultaten ervan, wordt geacht te zijn goedgekeurd als deze niet binnen de betalingstermijn schriftelijk is gereclameerd.
 43. Een reclame schort de betalingsverplichting van afnemer niet op.

  Aansprakelijkheid

 44. Onder disfunctioneren wordt verstaan het niet of niet geheel verwezenlijken van verwachte of beoogde effecten, dan wel het verwezenlijken van onverwachte of niet beoogde effecten.
 45. De afnemer aanvaardt dat uiteindelijke eigenschappen van GHV-producten hypothetisch van aard zijn en dus het risico in zich dragen te disfunctioneren.
 46. De afnemer kan GHV derhalve niet aansprakelijk stellen voor enige uit disfunctioneren door GHV-producten volgende schade, waaronder vervolg- of vermogensschade.
 47. De afnemer aanvaardt dat verwachtingen betreffende toekomstige gebeurtenissen of voorgenomen acties, zoals strategieën, actieplannen, tijdplanningen, kostenramingen en dergelijke, hypothetisch van aard zijn en dus het risico in zich dragen niet of niet geheel binnen het voorziene kader verwezenlijkt te worden.
 48. De afnemer kan GHV derhalve niet aansprakelijk stellen voor enige schade, waaronder vervolg- of vermogensschade, van afwijkingen van verwachtingen of van voornemens, zoals late opleveringen, budgetoverschrijdingen en dergelijke.
 49. Bij gelegenheid van de gehele of gedeeltelijke overdracht van eigendom of rechten voortvloeiend uit enig GHV-product en uit door GHV verrichte inspanningen, stemt afnemer in met het geleverde en neemt alle daaraan verbonden risico's over. Een afnemer kan GHV derhalve niet aansprakelijk stellen voor enige schade, waaronder vervolg- of vermogensschade voortvloeiend uit het bezit of gebruik van enig GHV-product.
 50. Dit geldt in het bijzonder ook voor risico's verbonden met het gebruik van licenties, zoals het risico van inbreuk op rechten van een derde of het risico van nietigheid van de aanspraak van GHV op desbetreffende rechten.
 51. Onder falen wordt verstaan het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en vakmanschap waarop in het kader van de opdracht mag worden vertrouwd.
 52. Gedurende de duur van de overeenkomst is GHV aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van falen door GHV.
 53. Deze aansprakelijkheid beperkt zich tot maximaal dát deel van het honorarium van GHV dat betrekking heeft op gefaalde inspanningen.
 54. GHV is niet aansprakelijk voor gevolgen van andere risico's, zoals door tekortschieten of wegvallen van capaciteit, bijvoorbeeld wegens ziekte.

  Opzegging

 55. afnemer heeft elk moment zonder meer het recht de overeenkomst te beëindigen. afnemer is dan slechts een door GHV in rekening te brengen factuurbedrag ter waarde van de tot dan toe geleverde GHV-producten verschuldigd, tegen de geldende betalingsvoorwaarden.
 56. GHV heeft elk moment zonder meer het recht de overeenkomst te beëindigen. GHV is dan slechts verschuldigd het onder handen werk zodanig aan afnemer over te dragen dat redelijkerwijs aangenomen kan worden dat het voortgezet kan worden. Kosten hiervoor zijn begrepen onder het factuurbedrag dat GHV afnemer nog in rekening kan brengen.
----- einde algemene voorwaarden -----
over GHvernuft | privacy | algemene voorwaarden

ontwerp en innovatie